Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Stamping Daisy, gevestigd aan Oosterstraat 4 A , 9981 CP te Uithuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stamping Daisy
Oosterstraat 4 A
9981 CP Uithuizen
Mobiel: 06-623508050

Margriet Hofsté is de eigenaresse van Stamping Daisy.  Zij is te bereiken via info@margriethofste.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stamping Daisy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@margriethofste.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stamping Daisy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Facturatie en het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te   kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Stamping Daisy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stamping Daisy neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stamping Daisy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stamping Daisy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

  • E-mails met betrekking tot bestellingen                    maximaal 3 jaar
  • E-mails met betrekking tot aanvragen/ informatie    maximaal 2 jaar
  • E-mails met betrekking tot financiële administratie  onbeperkt
  • Data voor verwerking van facturen                            maximaal 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Stamping Daisy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stamping Daisy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Blog volgen

Het blog van Stamping Daisy  wordt gehost door Strato en is ontwikkeld met WordPress. U kunt het blog van Stamping Daisy op verschillende manieren volgen. Eén van de manieren is het ontvangen van bijdragen via email. Hiervoor maakt Stamping Daisy gebruik van Mailchimp.  Deze mails bevatten een link waarmee u zich ook kunt uitschrijven. Deze mailadressen worden binnen de gehoste omgeving van Stamping Daisy geregistreerd.  De mailadressen van abonnees/volgers gebruikt Stamping Daisy voor geen enkele ander doel dan het automatisch versturen van updates.

Reacties op de weblog

Het is nodig om een account aan te maken als u wilt reageren op berichten op het weblog van Stamping Daisy. Optioneel kunt u uw naam en e-mailadres achterlaten.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met degene die reageert. De verzamelde e-mailadressen zullen niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Stamping Daisy modereert reacties niet handmatig. Met het oog op het voorkomen van naar haar oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam worden reacties verwijderd. Ik behoud mij het recht voor om de reactiemogelijkheid tijdelijk of permanent uit te zetten.

Online formulieren

Stamping Daisy gebruikt verschillende aanmeldformulieren van Google.

Het e-mailadres dat u hierbij achterlaat, zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met u. Het e-mailadres zal niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering

Het is voor de beheerder van dit weblog mogelijk om de door de weblog gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of  te verwijderen. Het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is echter beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stamping Daisy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stamping Daisy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@margriethofste.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stamping Daisy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stamping Daisy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@margriethofste.nl.

Stamping Daisy heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.